fbpx

Administration Support

Εκτύπωση

Προετοιμασία για Πιστοποίηση Γραμματέων ACTA/ CSMA

Ημ/νία Έναρξης:
Ιουλ 29, 2024
Κωδικός:
AS - 209
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
18
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
180.00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Το ταχύρυθμο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων, με βάση το syllabus πιστοποίησης της ACTA, προκειμένου οι συμμετέχουσες σε αυτό να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από την ως άνω εταιρία έντασης γνώσης – τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation. Με γνώμονα τα ως άνω, η αγορά έχει αγκαλιάσει την μοναδική αυτή πιστοποίηση και μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 600 και πλέον Γραμματείς Οργανισμών και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επίπεδων και κατηγοριών, σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου Τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
      • Νέες επιχειρηματικές τάσεις. Ο τομέα Γραμματείας και ο ρόλος Γραμματέως στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η θεσμοθέτηση στην Ελλάδα τομέα/ρόλου, με το Επαγγελματικό Περίγραμμα αρ. 50 του ΕΟΠΠΕΠ, το Syllabus Πιστοποίησης CSMA της ACTA, τεχνοβλαστού του Α.Π.Θ. και το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1437 ‘’Γραμματεία Διοίκησης - Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου και Υποστηρικτικά Εργαλεία’’, που εμπεριέχει τον ''Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Επαγγέλματος Γραμματέων.
      • Σχεδιασμός Γραμματείας. Πρώτη Ενότητα : Ανάλυση Αποστολής, Αξιολόγηση Θέσης, Στοχοθεσία, Σχέδια και Προγράμματα Δράσης. 
      • Σχεδιασμός Γραμματείας. Δεύτερη Ενότητα : Ανάλυση εργαλείων, που επικουρούν το σχεδιασμό, ήτοι SWOT, Benchmarking, Outsourcinh & Teleworking. 
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 1,2,3.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Πρώτη Ενότητα. Κανονιστικό Πλαίσιο : Ανάλυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Γραμματείας. Μηχανισμός διάκριση εργασιών σε κύριες και βοηθητικές εργασίες. Περιγραφή Θέσης Γραμματέως : Ανάλυση βασικού στόχου, καθηκόντων, αποφάσεων, ομαλής λειτουργίας, συχνότητας αναφοράς, ελέγχου έργου, ανάλυψης κινδύνων της θέσης.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Δεύτερη Ενότητα. Προδιαγραφές Θέσης Γραμματέως : i.Γνώσεις : σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης, ελέγχου Γραμματείας και μεθοδολογίας για την ορθολογική γραμματειακή υποστήριξης των κύριων και βοηθητικών εργασιών. ii. Δεξιότητες και Ικανότητες : επικοινωνιακής τακτικής, συναισθηματικού και ηγετικού προτύπου, αρχών νευρογλωσσικού προγραμματισμού, μηχανισμού λήψης αποφάσεων, οργάνωσης χρόνου, δημιουργίας θετικής εικόνας.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Τρίτη Ενότητα. Ανάλυση επιχειρηματικής επικοινωνίας : γραπτής (χαρτώας/ηλεκτρονικής), προφορικής (λεκτικής/γλώσσας προσώπου και σώματος), τηλεφωνικής και μέσω τηλεδιάσκεψης.
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 5,6,7.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Τέταρτη Ενότητα. Ανάλυση μεθοδολογίας διαχείρισης αντικειμένων γραμματειακής υποστήριξης, συναρτώμενων με την επικοινωνία : Δημόσιες Σχέσεις. Αντιμετώπιση Αντιπαραθέσεων, Κριτικής, Στρες. Διοργάνωση Συμβουλίων, Συσκέψεων, Ταξιδίων.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Πέμπτη Ενότητα. Διαχείριση χαρτώων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο ρόλος της ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/ΦΕΚ.125 Α/2001.
      • Οργάνωση Γραμματείας. 'Εκτη Ενότητα. Διαχείριση γνώσης. Ανάλυση έννοιας ρητής και άρρητης γνώσης. Διαδικασίες δημιουργίας και μετασχηματισμού γνώσης. Ανάλυση Βοηθητικών Εργασιών.
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 9,10,11.
      • Διεύθυνση Γραμματείας. Ανάλυση : i. Υποχρεώσεων στελέχους. ii. Τεχνικών Risk, Change, Crisis Management. iii. Διαχρονικά σταθερών εταιρικών αξιών οράματος κουλτούρας, καινοτομίας, κοινωνικής ευθύνης. ιv. Προϋποθέσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Γραμματέα. Έλεγχος Γραμματείας/Γραμματέως και Λογοδοσία.
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 13. Γραπτή άσκηση πάνω σε όλη την ύλη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
15 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της σχολής μας

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο προετοιμάζει για τις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του CSMA από την ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης).
Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.

Αποτελεί ενότητα του σεμιναρίου Γραμματέας Διοίκησης - Πιστοποίηση CSMA 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονα εποπτικά μέσα, παρουσιάσεις, video, ασκήσεις και το «Εγχειρίδιο Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης» της ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ και INTERACTIVE BOOKS, που είναι εγκεκριμένο από την ACTA.

Επίσης προσφέρεται με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ για τα σεμινάρια με φυσική παρουσία.

Προγραμματισμένο Τμήμα

E-learning

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις 

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή του
 • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                                                                       
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Προετοιμασία για Πιστοποίηση Γραμματέων ACTA/ CSMA

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες για την εγγραφή

Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής

Τικάρετε το σεμινάριο της επιλογής σας και την ημερομηνία που επιθυμείτε να ξεκινήσετε

Στους τρόπους Πληρωμής επιλέγετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στα Δίδακτρα συμπληρώνετε το σύνολο των διδάκτρων  και τικάρετε την επιλογή εφ’ άπαξ.

Στο τέλος πατάτε υποβολή.

Αποστείλετε στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:

 • Μια φωτογραφία σας σε μορφή . jpg  ή .png (για την εκπαιδευτική πλατφόρμα)
 • To καταθετήριο σε μορφή . pdf

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι  τραπεζικοί  λογαριασμοί για την κατάθεση των διδάκτρων είναι:

EUROBANK IBAN: GR9602600090000840201900734 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:  GR5801720480005048105734311 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ALPHA BANK IBAN: GR8301403470347002002023821 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR2301101640000016401099409 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

 • Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας.
 • Τα έξοδα μεταφοράς ή εμβάσματος βαρύνουν τον καταθέτη.

Καταθέσεις από τράπεζα του εξωτερικού

 • Ο εντολέας χρεώνεται με όλα τα έξοδα της μεταφοράς
 • Στον τρόπο χρέωσης προμηθειών επιλέγετε Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα (ΟUR).
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η επιλογή στο ποσό που θα καταθέσετε θα προσθέσετε 4 € επιπλέον για τα έξοδα.

Πληροφορίες 2105782931